Monitasoista koulutusta tarjolla

Kuljetusalalle voi kouluttautua kaikilla koulutusasteilla perustutkinnosta yliopistossa suoritettavaan maisterin tai jopa tohtorin tutkintoon asti. Koulutusta on tarjolla nuorille ja aikuisille.

Aikuiset voivat opiskella kuljetusalan perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja näyttötutkintona.

Perustutkinto antaa valmiudet työskennellä alan perustehtävissä, ammattitutkinnon suorittanut on alansa ammattilainen ja erikoisammattitutkinnon suorittaneella on valmiudet tehdä alan vaativampia työtehtäviä kuten esimiestehtäviä.

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suoritustapa. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan näytöillä riippumatta siitä, onko tutkinnon suorittajan hankkinut tietonsa ja taitonsa työssä, opiskelussa tai harrastuksissa.


Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinnon voi suorittaa myös aikuiskoulutuksen puolella näyttötutkintona. Näyttötutkintoa edeltää yleensä valmistava koulutus, jonka pituus riippuu opiskelijan aiemmasta työkokemuksesta ja opinnoista. Logistiikan perustutkinnon suuntautumisvaihtoehdot ovat kuljetuspalvelujen ja varastopalvelujen koulutusohjelmat.

Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman suorittanut tuntee ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden vaatimukset ja osaa varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden teknisen ja turvallisen toimivuuden. Hän hallitsee tavallisimmat huoltotoimet ja osaa lastata ajoneuvon säädösten ja olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan ja kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti. Hän on asiallinen ja joustava asiakaspalvelija ja osaa kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä.

Varastopalvelujen koulutusohjelman suorittanut ammattilainen suoriutuu varastoalan tehtävistä käsin ja koneellisesti esimerkiksi trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hän pystyy hoitamaan varaston asiakirjat ja varastokirjanpidon käsin tai tietotekniikkaa käyttäen. Hän tuntee varastotalouden vaikutuksen yrityksen talouteen ja kansainvälisten materiaalivirtojen perustoiminnat.

Tutkinnon perusteet Opetushallituksen nettisivuilla.

Lisätietoja logistiikan perustutkinnosta.


Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jossa opiskelija todistaa ammatillisen osaamisensa näyttökokeilla. Tutkinto on tarkoitettu kuljettajan työtä jo tehneille henkilöille.

Näyttötutkintoa edeltää yleensä valmistava koulutus, jonka pituus riippuu opiskelijan aiemmasta työkokemuksesta ja opinnoista. Tutkintoon osallistuvalla täytyy olla CE-ajoneuvoluokan ajokortti. 

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto muodostuu neljästä kaikille pakollisesta yhteisestä osasta ja seitsemästä valinnaisesta osasta, joista on suoritettava vähintään yksi osa. Näiden lisäksi tai erillisenä osatutkintona tutkinnon suorittaja voi suorittaa vapaavalintaisesti yrittäjyysosan, jonka ammattitaitovaatimukset ovat tavaraliikenteen yrittäjäkurssin mukaiset. 

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

 • Yhdistelmäajoneuvon ajoneuvotekniikka
 • Yhteistyö ja asiakaspalvelu
 • Turvallisuus ja ympäristö
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys


Valinnaiset tutkinnot osat, joista valitaan vähintään yksi:

 • Kappaletavarakuljetukset
 • Erikoiskuljetukset
 • Massatavarakuljetukset
 • Lämpösäädellyt elintarvikekuljetukset
 • Eläinkuljetukset
 • Säiliökuljetukset
 • Puutavaran kaukokuljetukset


Lisäksi voi halutessaan suorittaa:

 • Yrittäjyys


Tutkinnon perusteet Opetushallituksen nettisivuilla.  

Lisätietoja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinnosta 


Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto

Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jossa opiskelija todistaa ammatillisen osaamisensa näyttökokeilla. Tutkinto on tarkoitettu kuljettajan työtä jo tehneille henkilöille.

Näyttötutkintoa edeltää yleensä valmistava koulutus, jonka pituus riippuu opiskelijan aiemmasta työkokemuksesta ja opinnoista. Tutkintoon osallistujalla tulee olla D-luokan ajo-oikeus ja -kortti.

Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto muodostuu neljästä kaikille pakollisesta yhteisestä osasta ja kolmesta valinnaisesta osasta, joista on suoritettava vähintään kaksi. Näiden lisäksi voi suorittaa vapaavalintaisesti yrittäjyysosan, jonka ammattitaitovaatimukset ovat henkilöliikenteen yrittäjäkurssin mukaiset.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

 • Linja-auton ajoneuvotekniikka
 • Yhteistyö ja asiakaspalvelu
 • Turvallisuus ja ympäristö
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys


Valinnaiset tutkinnot osat, joista valitaan vähintään yksi:

 • Kaupunki- ja palveluliikenne
 • Kaukoliikenne
 • Tilausajoliikenne


Lisäksi voi halutessaan suorittaa:

 • Yrittäjyys


Tutkinnon perusteet Opetushallituksen nettisivuilla. 

Lisätietoja linja-autonkuljettajan ammattitutkinnosta. Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto: kuljetusalan työnjohtaja

Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jossa opiskelija todistaa ammatillisen osaamisensa näyttökokeilla. Näyttötutkintoa edeltää yleensä valmistava koulutus, jonka pituus riippuu opiskelijan aiemmasta työkokemuksesta ja opinnoista.

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa: autoalan työnjohtaja ja kuljetusalan työnjohtaja. Kuljetusalan työnjohtajan osaamisala muodostuu kahdesta kaikille pakollisesta yhteisestä tutkinnon osasta ja neljästä valinnaisesta osasta, joista on suoritettava vähintään kaksi.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

 • Kuljetusalan työnjohtajana toimiminen
 • Kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi


Valinnaiset tutkinnot osat, joista valitaan vähintään kaksi:

 • Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi
 • Varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi
 • Kehitystehtävän suunnittelu
 • Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinnon, kuljetusalan työnjohtajan osaamisalan, suorittaneella on kuljetusalan työnjohdollisissa tehtävissä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia työnjohtajana itsenäisesti ottamalla huomioon työssään kuljetusalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset ja noudattaen hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa kuljetustoimintoja ja resursseja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys kuljetusalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta työnjohdollisesta roolistaan kuljetusalan asiakaslähtöisten palvelujen toteuttajana.

Tutkinnon perusteet Opetushallituksen nettisivuilla

Lisätietoja auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinnosta.  Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto

Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jossa opiskelija todistaa ammatillisen osaamisensa näyttökokeilla. Tutkinto on tarkoitettu kuljetusalalla jo työskenteleville henkilöille, ennen kaikkea kuljetusalalla työnjohdollisissa tehtävissä toimiville.

Näyttötutkintoa edeltää yleensä valmistava koulutus, jonka pituus riippuu opiskelijan aiemmasta työkokemuksesta ja opinnoista. Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta osasta ja kahdesta valinnaisesta osasta, joista on suoritettava vähintään yksi. Näiden lisäksi voi suorittaa vapaavalintaisesti tavara- tai henkilöliikenteen yrittäjyysosan, jonka ammattitaitovaatimukset ovat joko tavaraliikenteen yrittäjäkurssin tai linja-auto- tai taksiliikenteen yrittäjäkurssin mukaiset.

 Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

 • Henkilöstöjohtaminen ja yhteistyötaidot
 • Talous ja kannattavuus
 • Markkinointi ja asiakaspalvelu


Valinnaiset tutkinnot osat, joista valitaan vähintään yksi:

 • Henkilöliikenteen tuotannonsuunnittelu
 • Tavaraliikenteen tuotannonsuunnittelu


Lisäksi voi halutessaan suorittaa:

 • Yrittäjyys


Tutkinnon perusteet Opetushallituksen nettisivuilla. 

VERKKOVARAANI